Wygenerowanie nowego pomysłu lub idei nie jest zadaniem prostym, choć kreatywne techniki wykorzystywane do tego typu zadań są znane od dawna. Nawet, jeśli dostępna jest ogromna liczba źródeł nie zawsze efekty są satysfakcjonujące bez zastosowania standardowych metod. Nawet, jeśli budzimy się z genialnym pomysłem nigdy nie mamy pewności, jakie on ma szanse powodzenia na bardzo konkurencyjnym rynku.
Jako Product Managerowie czy Marketing Managerowie zapewne wielokrotnie stanęliście wobec konieczności wygenerowania nowego pomysłu (innowacji) na produkt, usługę, na kampanię marketingową, czy chociażby promocję sprzedażową? Głowa nie zawsze zawierała odpowiednie pomysły. Internet i kopiowanie konkurencji nie zawsze jest najlepszym źródłem na unikalny pomysł. W takich sytuacjach zawsze przypomina mi się banalna fraza, „co dwie głowy to nie jedna”.
Coraz częściej najbardziej efektywnym i szybkim sposobem generowania nowych pomysłów jest technika przeprowadzenia dyskusji w grupie kilku osób tzw. burza mózgów (Brainstorm).Aby przy zastosowaniu techniki „Brainstorm” osiągnąć najlepsze rezultaty konieczne jest poznanie strategii i technik przeprowadzania burzy mózgów. Przy częstym organizowaniu takich spotkań należy zwrócić uwagę, aby wykorzystywane techniki na każdym spotkaniu różniły się od siebie a osoby zapraszane na spotkania nie brały w nich udziału zbyt często.
Wykorzystanie przy burzy mózgów takich zasad jak rozpoczęcie spotkania od zdefiniowania problemu oraz „otworzenie” głowy na każdy przychodzący pomysł i skojarzenie, są dobrym punktem startowym do generowania pomysłu. Przed rozpoczęciem takiego spotkania należy się jeszcze zastanowić, jakie osoby powinny brać w nim udział? Do udziału w spotkaniu należy zaprosić osoby z różnych działów firmy, im więcej osób z różnych działów tym lepiej. Idealnie jeśli te osoby nie brały udziału w takich sesjach do tej pory. Wszyscy powinni być do tego entuzjastycznie nastawieni, nie ma sensu zapraszać osób pod przymusem wykonania polecenia służbowego, to nie przyniesie dobrych rezultatów.
Obok standardowych technik, nie należy się obawiać stosowania nowatorskich pomysłów. Należy zachęcać uczestników do myślenia zgodnie z zasadą „Think outside the box” i nie ograniczać się do stosowania jednej techniki podczas sesji. Czasami radykalne techniki przynoszą bardzo interesujące pomysły. Można podzielić uczestników na mniejsze grupy, co stworzy większy komfort i wyzwoli swobodę wypowiedzi. Zgodnie z jedną z zasad przeprowadzania burzy mózgów można wyodrębnić dwa zespoły osób biorących udział w takiej sesji: zespół tworzący pomysły oraz zespół oceniający wygenerowane idee i dokonujący ocenę sesji.
Za każdym razem, gdy organizowana jest sesja burzy mózgów, przed jej rozpoczęciem należy wyznaczyć osobę, która będzie notowała na tablicy czy na stojakach typu filpchart wszystkie pomysły wygenerowane przez członków grupy biorącej udział w sesji. Pomysły muszą być zapisywane w taki sposób, aby wszyscy mogli na bieżąco czytać wygenerowane idee. Na początku każdej sesji burzy mózgów musi zostać określony szczegółowo zakres tematyczny, wokół którego będą się ogniskowały idee. Następnie musi powstać plan sesji oraz jej oczekiwane rezultaty. Należy zachęcać uczestników sesji do otwartego kreatywnego myślenie, należy zapewnić uczestników sesji, iż nie ma złych odpowiedzi, każdy pomysł jest na wagę złota, niech wszyscy biorą udział w zgłaszaniu pomysłów. Na tym etapie nie wolno oceniać żadnego z nich.
Jeśli uczestnicy spotkania boją się przedstawiać swoje własne pomysły można tego uniknąć proponując, aby każdy zapisywał swój pomysł na kartce papieru i przekazywał go do prezentacji osobie obok. Podczas sesji burzy mózgów można stosować wiele z wyodrębnionych i opisanych w źródłach technik badawczych, wybór technik powinien być uzależniony od celu sesji i rodzaju uczestników biorących w niej udział.
Wykorzystanie sesji burzy mózgów może w znacznym stopniu przyczynić się do wytworzenia kreatywnych rozwiązań, nowych idei, wskazać pojawiające się szanse lub rozwiązywać obecne lub spodziewane problemy. Każdy Product Manager powinien wypracować właściwą sobie technikę przeprowadzania sesji Brainstormingu i modyfikować ją w miarę potrzeb.
Nie należy się obawiać proponowania takich sesji współpracownikom lub osobom pracującym w innych działach firmy, zawsze jednak przeprowadzenie takiej sesji powinno być planowane i mieć odniesienie do działań strategicznych lub taktycznych procesu planowania nowego produktu, usługi lub procesu biznesowego. O efektach takiej sesji należy informować we właściwym zakresie jej uczestników w celu wzbudzenia zaufania i wizualizowania efektów spotkania. Nie ma nic gorszego od przeprowadzenia sesji burzy mózgów, zebrania idei i braku informacji zwrotnej do uczestników spotkania. Może to wywołać u nich niechęć do uczestnictwa w następnych sesjach lub ich zmniejszone zaangażowanie.
Statystycznie przyjmuje się, iż na 3000 wygenerowanych idei ( ze wszystkich technik generowania pomysłów) tylko jedna z nich zostaje skomercjalizowana i niekoniecznie musi to oznaczać, iż odniesie ona sukces. Tak, więc do dzieła i proszę podzielcie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.